10 نقل قول ارزشمند در مورد کودکان  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 13 مرداد 1390 در ساعت 09:19 ق.ظ

"در حالی که ما تلاش می کنیم همه چیز را درمورد زندگی به فرزندانمان یاد دهیم آنها به ما می آموزند که زندگی چیست."
Angela Schwindt
~
 

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 


 "وقتی می بینید فرزندتان در اولین سال های عمر کار مهمی نمی کند نگران می شوید؟ آیا شاد بودن ، به هر طرف پریدن و تمام روز بازی کردن چیزی نیست؟او دیگر هرگز در عمرش چنین س;رگرم نخواهد بود."
 
Jean-Jacques Rousseau
~

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
"یک کودک ظرفی نیست که پر شود بلکه آتشی است که باید افروخته شود. "
 Rabelais
~
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
" یک ک;ودک سوالاتی می پرسد که یک دانشمند پاسخی برای آن ندارد."
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
"کودکان در هیچ همه چیز را می یابند؛ مردان در همه چیز چیزی نمی یابند."
 Giacomo Leopardi
~
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
"در چشم های یک کودک عجایب هفت گانه وجود ندارد، هفت ملیون ع;جایب وجود دارد."
 Walt Streightiff~
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
" کودکان به عشق احتیاج دارند، خصوصاً وقتی سزاوار آن نیستند."
 
Harold Hulbert
 ~

 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
"ما چون بزرگ میشویم از بازی کردن دست نمی کشیم بلکه چون از بازی کردن دست می کشیم ب;زرگ می شویم."
 Anon
~
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
" فرزانگی دوباره ما را به کودکی باز می گرداند."
 Blaise Pascal
 ~

 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
" برای یک کودک حقیقی همه چیز اسباب بازی است."
 
John Cowper
Powys~
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌