تا لود کامل عکس صبر کنید عکس متحرک است.


این بازیکنان را بشمارید؟حالا 12 نفر هستند یا 13 نفر؟